КПКОНПИ: Няма конфликт на интереси при проф. Анастас Герджиков

0

- Advertisement -

Производството е образувано с рег. № ЦУ01/24787/18.10.2019г., на основание чл. 47, ал. 2 от ЗПКОНПИ, въз основа на докладна записка от звено „Връзки с обществеността“ на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ с приложени към нея медийни публикации за евентуален конфликт на интереси по отношение на проф. дфн Анастас Герджиков – ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София.

Производството е образувано против проф. дфн Анастас Герджиков – ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София.

По същество, твърденията в публикациите са, че проф. Анастас Герджиков е сключил с неговата майка – проф. Мария Герджикова, договор за извършване на изследване на потребностите по български език и литература в българските общности в чужбина, срещу което е получила възнаграждение в размер на 9000 лв. Проф. Анастас Герджиков е дал писмен отговор пред медиите, че въпросният договор е сключен на 18 септември 2018г. и не е подписан от него, а от заместник-ректора доц. Георги Вълчев, който е упълномощен да подписва официални документи.

С оглед твърденията в сигнала, Комисията е изискала и събрала следните доказателства: писмо вх. № ЦУ01/31515/09.12.2019г. на КПКОНПИ с приложения – Протокол от 17.11.2015г. на ЦИК на ОС на СУ, Решение от 17.11.2015г. на ОС на СУ, Допълнително споразумение № РД 22-2324/18.11.2015г., Допълнително споразумение № РД 22-2399/14.10.2019г., чл. 29 от Правилника за устройството и дейността на Софийски университет – правомощия на ректора, Доклад вх. № 70-17-420/04.09.2018г., Договор № 80-14-836/18.09.2018г. и приемо-предавателен протокол, Органиграма, определяща ресорите на заместник-ректорите, Пълномощно № 70.56-77/25.04.2016г., Платежно нареждане за масов превод от 30.11.2018г., Извлечение от отчет по сметка 93-93, изготвен на 01.12.2018г., Извлечение от „ПИБ масово плащане-КСК-изплатени хонорари за месец ноември“, Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ; писмо вх. № ЦУ01/1242/23.01.2020г. с приложения съгласно текста на писмото.
Служебно е направена справка в НБДН и регистър БУЛСТАТ.

На основание чл. 44 от АПК, Комисията е снела сведения от неучастващи в производството лица, а именно от доц. д-р Георги Вълчев – зам. ректор по учебната дейност, докторанти и продължаващо обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

След като обсъди събраните в хода на административното производство доказателства, Комисията установи следното от фактическа страна: Сигналът е въз основа на медийни публикации.

Видно от справка в регистър БУЛСТАТ Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София е държавно висше училище.

С Решение от 17.11.2015г. на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за ректор е избран проф. дфн Анастас Герджиков.

По силата на допълнително споразумение № РД 22-2324/18.11.2015г., на основание чл. 119 от КТ и във връзка с чл. 27, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на СУ и решение на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, между проф. д-р Тинко Тинчев – председател на Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски“ и Анастас Герджиков, на Анастас Герджиков е възложено да изпълнява длъжността „Професор, ректор“ в СУ „Св. Климент Охридски“ – София, считано от 17.11.2015г. за неопределено време. С допълнително споразумение от 14.10.2019г. е променено основното месечно възнаграждение и допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, считано от 10.10.2019г.

С Пълномощно № 70.56-77/25.04.2016г. проф. дфн Анастас Герджиков, в качеството си на ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София е упълномощил доц. д-р Георги Вълчев в качеството му на зам. ректор по учебната дейност, докторанти и продължаващо обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ да съгласува документацията, свързана с дейността на сектори „Докторанти“, „СДК и продължаващо обучение“, ДИУУ, ДЕСО, УИП, УБ, ЦСВП, Кариерните центрове, ЦОУ, ЦДО, Центровете за следдипломно, професионално и продължаващо обучение, да съгласува и подписва като ректор доклади, договори и удостоверения по СДК и квалификацията на учители, да подписва доклади и договори, свързани с издателската дейност на УИП, дипломи за ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“, да подписва договори за хонорувани преподаватели и за базови учители, да подписва заповеди за командировки в страната и чужбина, да подписва кореспонденция с външни институции, свързани с дейността на ресора му, да подписва документацията, свързана с процедурите за придобиване на научни степени.

С Доклад от проф. д-р Росица Пенкова, с вх. № 70-17-420/04.09.2018г., до ректора проф. дфн Анастас Герджиков е отправена молба да се разреши сключването на граждански договор с проф. дпн Мария Герджикова с предмет участие в разработването на методология и инструментариум за изследване на потребностите от обучение по български език и литература в българските общности в чужбина за срок от 03.09.2018г. до 30.11.2018г. и възнаграждение в размер на 9000 лв. от бюджета на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) – договор с Българско училище за роден език – Будапеща.

На 18.09.2018г. е сключен Договор № 80-14-836/18.09.2018г. между Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, представляван от Ректора – проф. дфн Анастас Герджиков и гл. счетоводител – Д. Иванов от една страна и проф. дпн Мария Герджикова от друга страна. Предметът на договора е участие в разработването на методология и инструментариум за изследване на потребностите от обучение по български език и литература в българските общности в чужбина за периода от 03.09.2018г. до 30.11.2018г. и възнаграждение в размер на 9000 лв. С предавателно-приемателен протокол проф. д-р Росица Пенкова е удостоверила, че възложената работа по горния договор е
извършена в срока и качествено, без забележки. Видно от представените платежни документи – Платежно нареждане за масов превод от 30.11.2018г., Извлечение от отчет по сметка 93-93, изготвен на 01.12.2018г., Извлечение от „ПИБ масово плащане-КСК-изплатени хонорари за месец ноември“, Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ с дата на издаване 18.09.2018г., сумата по договора е заплатена на Мария Герджикова.

В писмо вх. № ЦУ01/31515/09.12.2019г. проф. д-р Тинко Тинчев, в качеството си на председател на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в периода 17.11.2015г. до 20.11.2019г. удостоверява, че Договор № 80-14-836/18.09.2018г. е подписан от доц. д-р Георги Вълчев, в качеството му на заместник- ректор по учебната дейност, докторанти и продължаващо обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Посочва, че не са му известни наличието и изпълнението на процедура и/или решение на други органи на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, въз основа на които да е сключен договорът.

Видно от протокол за даване на сведения от неучастващи в производството лица от 08.01.2020г., на основание чл. 44 Административнопроцесуалният кодекс, доц. д-р Георги Вълчев – зам. ректор по учебната дейност, докторанти и продължаващо обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ заявява, че проф. дфн Анастас Герджиков не е участвал в процедурата по даване на разрешение за сключване на граждански договор с проф. Мария Герджикова, сключването и подписването на Граждански договор № 80-14-836/18.09.2018г. и плащането по договора. Граждански договор № 80-14-836/18.09.2018г. за участие в разработването на методология и инструментариум за изследване на потребностите от обучение по български език и литература в българските общности в чужбина, сключен между Софийски университет „Св. Климент Охридски“, и проф. Мария Герджикова, доклада относно разрешение за сключване на граждански договор, както и платежното нареждане от 30.11.2018г. са подписани от него в качеството на ресорен заместник-ректор.

В писмо вх. № ЦУ01/1242/23.01.2020г. проф. д-р Веселин Янчев, в качеството си на председател на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, посочва, че процедурата за сключване на граждански договори е регламентирана в Инструкцията за организацията на деловодната дейност и документооборота в Софийски университет и в Приложение № 1 към нея – Ред за съгласуване на най-често използваните документи в системата на Университета и електронните бланки за тях, която е неразделна част от системата за финансово управление и контрол на Софийския университет. С писмото са представени Инструкцията за организацията на деловодната дейност и документооборота в Софийски университет и Ред за съгласуване на най-често използваните документи в системата на Университета и електронните бланки за тях.

От извършената справка в НБД „Население“ се установи, че Мария Герджикова е майка на Анастас Герджиков.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, Комисията установи следното от правна страна:

- Advertisement -

За да е осъществен конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от ЗПКОНПИ, следва да са налице три кумулативно изискуеми предпоставки: лице, заемащо висша публична длъжност, наличие на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба и упражнено властническо правомощие, повлияно от частния интерес.

Легалните дефиниции на понятията частен интерес и облага се съдържат в чл. 53 и чл. 54 от ЗПКОНПИ. Частен интерес е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето, заемащо висша публична длъжност или за свързаното с него лице, т.е. за да е налице частен интерес, следва да има реална възможност за настъпване

на облага. Облага е всеки доход в пари или имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по – ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Като ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, проф. дфн Анастас Герджиков е лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 45 от ЗПКОНПИ.

С оглед горното КПКОНПИ е компетентна да разгледа подадения сигнал.

Съгласно чл. 19 от Закона за висшето образование висшите училища се ползват с академична автономия, която включва академични свободи, академично самоуправление и неприкосновеност на територията на висшето училище. В чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗВО се посочва, че Академичното самоуправление се изразява в право на самостоятелно сключване с държавата и с други потребители на договори за извършване на научни и приложни изследвания за художественотворческа, проектна и иновационна дейност, както и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование и/или за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“.

Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 и т. 10 от Закона за висшето образование (ЗВО) ректорът представлява висшето училище, както и изпълнява други функции, произтичащи от законите и от решенията на академичния съвет или Общото събрание.

В хода на производството се установи, че проф. дфн Анастас Герджиков и проф. дпн Мария Герджикова са свързани лица, по смисъла на на § 1, т. 15, б. „а“ от ДР на ЗПКОНПИ. Наличието на свързани лица само по себе си не представлява конфликт на интереси. Свързаността създава риск от такъв в случаите, при които лицето, заемащо публична длъжност упражнява правомощия или изпълнява задължения по служба повлияно от частен интерес.

От значение за установяване или не установяване конфликт на интереси е конкретно поведение на лицето, заемащо публична длъжност при изпълнение на правомощията му по служба, както и дали това поведение е в частен интерес негов или на свързано с него лице.

Процедурата за сключване на граждански договори е регламентирана в Инструкцията за организацията на деловодната дейност и документооборота в Софийски университет и в Приложение № 1 към нея – Ред за съгласуване на най-често използваните документи в системата на Университета и електронните бланки за тях, която е неразделна част от системата за финансово управление и контрол на Софийски университет.

Съгласно чл. 5, ал. 6 от Инструкция за организация на деловодната дейност и документооборота в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, утвърдена от ректора на 15.07.2016г., задължително се съгласуват и подписват от заместник ректорите, документите, свързани с дейността по ресорите, за които отговарят. В ал. 7 на чл. 5 се посочва, че задължително се съгласуват и подписват от главния юрисконсулт или друг определен от него юрисконсулт за осъществяване на предварителен контрол, относно:

законосъобразността на предложението; проверка за съответствие с нормативните актове; законосъобразност на актовете докладите за сключване на договори и изплащане на възнаграждения, договори/споразумения/ по които е страна Университетът. Съгласно чл. 5, ал. 8 задължително се съгласуват и подписват от служителите в сектор „Предварителен финансов контрол“/Главен финансист за осъществяване на предварителен контрол относно съответствие на размера и характера на предложението с утвърдения годишен размер на бюджетния кредит по съответния бюджетен параграф; определяне източника на финансиране и наличие на средства по бюджета към момента на постъпване на предложението
договори/споразумения/, по които е страна Университетът. Съгласно чл. 5, ал. 9 задължително се съгласуват и парафират от Главния счетоводител договорите, за които се иска полагане та подпис от Главен счетоводител. Съгласно § 4 от Заключителните разпоредби неразделна част от тази инструкция е утвърденият Ред за съгласуване на най-често използваните документи в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и електронните бланки за тях (Приложение № 1). Инструкцията е влязла в сила на 01.03.2015г., изменена на 15.07.2016г. Контролът по Инструкцията е възложен на Главния секретар.

В Раздел Пети „Възнаграждения“ т. 5.1. „Доклад и Общ граждански договор“ от Списък на най-често използваните документи в системата на Университета (доклади, предложения, заявки, договори, заповеди и т.н) с предложения за примерни образци, ред за съгласуване и осъществяване на контрол е посочен реда за съгласуване на доклада. Инициятивата се депозира в деловодството минимум 10 дни преди началния срок на договора, като докладът следва да е подписан от декана на факултета/ директор на департамент/ ръководител на звено. Докладът се съгласува с отдел Правен, сектор Предварителен финансов контрол, главен мениджър/ресорен зам.-ректор и се подписва от Ректор. Приложените към доклада договори (подписани от лицата и от декана) се съгласуват с отдел Правен, сектор Предварителен финансов контрол, подписват се от главния счетоводител и от Ректора. Договорите се извеждат в системата за документооборота „Архимед“, като 2 екземпляра се връщат по реда на депозирането на преписката на инициатора – 1 за сведение и 1 за предоставяне на лицето, с което е сключен договорът; 1 екземпляр се предоставя в сектор Финансова политика и 1 екземпляр, заедно с декларацията (при наличие на такава) се предоставя в касата за изплащане. Изплащането на възнагражденията се извършва след приключване на работата по договора и представяне на приемо-предавателен протокол.

За Софийски университет Договор № 80-14-836/18.09.2018г. е подписан от заместник-ректора и е съгласуван от главен счетоводител, Отдел Правен и Сектор Предварителен финансов контрол, съобразно Инструкция за организация на деловодната дейност и документооборота в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

По отношение на одобряването на Доклад от проф. д-р Росица Пенкова, с вх. № 70-17-420/04.09.2018г., сключването на Договор № 80-14-836/18.09.2018г. с проф. дпн Мария Герджикова, с предмет участие в разработването на методология и инструментариум за изследване на потребностите от обучение по български език и литература в българските общности в чужбина, предавателно-приемателен протокол от проф. д-р Росица Пенкова и плащането по договора на 30.11.2018г. се установи липса на упражнени правомощия по служба от страна на проф. дфн Анастас Герджиков.

Липсата на упражнено правомощие по служба от страна на лицето, заемащо висша публична длъжност, както и на който и да е от останалите елементи от понятието „конфликт на интереси“ изключва наличието на нарушение на забраните на Глава Осма от ЗПКОНПИ, които представляват негова проявна форма.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество не е установила конфликт на интереси по отношение на проф. дфн Анастас Герджиков – ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ поради липса на упражнени правомощия по служба в качеството му на ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ във връзка с одобряването на Доклад с вх. № 70-17-420/04.09.2018г., сключването на Договор № 80-14-836/18.09.2018г. с проф. дпн Мария Герджикова, с предмет участие в разработването на методология и инструментариум за изследване на потребностите от обучение по български език и литература в българските общности в чужбина, предавателно-приемателен протокол за приемане на работата и плащането по договора на 30.11.2018г.

Препис от решението да се изпрати на Софийска градска прокуратура, с оглед преценка за реализиране на правомощията по чл. 76, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече