Защо украинците не искат да остават в България

0

- Advertisement -

Много малко от избягалите в България украинци искат да останат в страната дългосрочно, още по-малко казват, че разчитат и на помощи от държавата, за да оцеляват, а една част са се сблъсквали с несправедливо отношение, включително такова, заради което им не са получавали достъп до помощ.

Това сочи публикуван тази сутрин доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права (European Agency for Fundamental Rights или FRA). Базираната във Виена организация, създадена през 2007 г., цели да събира и анализира данни как се съблюдават основните права, записани в Хартата на ЕС, с акцент върху девет тематични области, обхванати от европейското право. Имиграцията и интеграцията на мигрантите е една от тях.

В България са анкетирани 646 души, от които 82% са жени на възраст 18-64 години (при 10% мъже в същата група и по 1% деца между 12 и 17 г.; останалото са основно жени над 65-годишна възраст). Една от причините за малкия брой деца между 12 и 15 г. е, че за разговаряне с тях се изисква разрешение от родител или настойник.

Това е основната група анкетирани във всички страни – отчасти вероятно защото на мъжете до 60-годишна възраст е забранено да напускат Украйна от началото на войната. Въпросникът за децата е бил адаптиран и по-кратък.

Над 153 хил. украинци бяха регистрирани в България от началото на войвната. От тях, по данни на Върховния комисариат за бежанците на ООН, към момента в страната се намират над 50 хил. Не е известно каква част от украинците, включили се в проучването от България – в периода между 22 август и 29 септември 2022 г. – в момента са в страната.

Основни изводи за България

Изследването обхваща България, Чехия, Естония, Германия, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Словакия и Испания. Използвани са няколко критерия: наличието на обща граница с Украйна, голям брой разселени към момента на началото на проучването, голям брой украинци спрямо населението (в последната група е Естония).

Данните за България, на базата на показаните графики, сочат, че от украинците в страната:

  • общо 41% планират да се върнат в Украйна, което е един от най-високите нива в проучването; само 14% искат да останат – най-ниският дял;
  • две трети (64%) не са посещавали курсове по български език – също сред най-високите нива в проучването (при средна стойност за изследваните държави 39%);
  • близо две от всеки пет (или 38 на сто) жени и всеки четвърти от 10 (41% мъже са били на платена работа по време на проучването);
  • много малко – едва 8% – са получавали социални помощи, различни от помощи за настаняване, детски надбавки или пенсии като източник на доход;
  • мнозина е трябвало да живеят от спестяванията си (37%) или от пенсиите си (26 на сто).

За сравнение, за десетте държави средно 21% казват, че биха останали, 16% – че биха останали, но биха пътували често до Украйна (общо 37%, при 21% в България за двата отговора).

Плановете на украинците по държави: да останат, да останат и да пътуват редовно до Украйна, да напуснат, не са решили или друго?
Плановете на украинците по държави: да останат, да останат и да пътуват редовно до Украйна, да напуснат, не са решили или друго?

Езикът

По някои от посочените показатели България съществено се отличава от средните стойности за проучените страни. Пример е делът на респондентите (64%), които не са посещавали, нито са планирали да посещават езикови курсове в съответната страна: за Германия делът е едва 19%, за Естония – 26%, за Италия – 42 на сто. Въпросът е зададен на респонденти на възраст над 12 години. С 9% България е далеч под средното (23%) за респонденти, които все още посещават такива курсове.

При това в България е много голям делът на респондентите, които заявяват, че не говорят изобщо или говорят много зле езика на държавата, в която се намират. В страната тези два отговора са дали общо 48% при средно 66% за десетте държави от ЕС.

Посещавате ли езикови курсове? "Все още посещавам"; "Да, но спрях"; "Не, но ще започна по-късно"; "Не"; "Не знам или предпочитам да не казвам".
Посещавате ли езикови курсове? „Все още посещавам“; „Да, но спрях“; „Не, но ще започна по-късно“; „Не“; „Не знам или предпочитам да не казвам“.

България същевременно е на средното за десетте държави ниво по снабдяване на украинците с информация за правата им разбираем за тях език, тъй като общо 76% (колкото и в Германия) отговарят с „да“ или „частично“.

Под половината от учещите се преди да избягат от Украйна са продължили образованието си в страната домакин. Наблюденията за ситуацията с езика в България се вписват в общата картина, че той се превръща в сериозна бариера пред образованието, намирането на работа и достъпа до информация и услуги. Освен това, като извод за разглежданите държави, „макар някои да получават финансова подкрепа от правителствата домакини, за много разселени е трудно да свързват двата края, докато войната им отне домовете и поминъка“.

Въпросът към респондентите е как свързват двата края, отговорите - много трудно, трудно, с известни трудности, сравнително лесно, лесно, много лесно, не знам или предпочитам да не казвам.
Въпросът към респондентите е как свързват двата края, отговорите – много трудно, трудно, с известни трудности, сравнително лесно, лесно, много лесно, не знам или предпочитам да не казвам.

Отношението

- Advertisement -

Попитани (без възрастова граница) дали смятат, че са били подложени на несправедливо отношение, утвърдително („често“ или „винаги“) отговарят 23% от респондентите в България – колкото в Чехия, при едва 7% в Румъния, 14 в Испания, 13 в Унгария, 16 средно за ЕС. Само в Италия сумарният процент на двата отговора е по-голям – 26 на сто.

В Румъния 58% казват, че „никога“ не са били подлагани на такова отношение; в България – едва 30%.

Оцеляване

България е много близо до средния европейски дял (79%) на респондентите, които трудно свързват двата края: за страната това са посочили 82 на сто (това включва отговорилите „с много големи трудности“, „с трудности“, „с известни трудности“.

Делът на респондентите в България, които са имали работа в периода на проучването в държавата, в която се намират, съвпада със средния европейски (28%). Същевременно тези разходи се финансират основно от спестявания; на второ място са работата и поддръжката от близки в Украйна, следват пенсиите – в никоя от изследваните държави няма толкова посочили пенсията си.

За „други социални помощи“ като източник говорят едва 8% от украинците в България – при средна европейска стойност 32%. Едва 2% от респондентите поставят „помощи за настаняването“ сред източниците на доходи. Делът на респондентите, видели източник на доходи в социални помощи, е съпоставим само с този в Испания (9%), при 52% в Германия, въпреки разпространяваните миналата година неверни твърдения, че украинците в България взимат от държавата повече пари от много уязвими български граждани.

Украинците в България: проблеми с езика и помощите, понякога - и с отношението

Въпреки това 48% посочват властите в България като източник на съдействие при среден дял 56% за десетте страни и много по-ниски стойности в Унгария, Испания и Румъния.

Кой помага

България е също така с рекорден дял на украинци, настанени в хотели или други ваканционни имоти – 40% – при 24 на сто в Унгария и 19 на сто в Чехия (това е процентът за Чехия в графиката; в текста е 18 на сто).

В Германия и Италия, за сравнение, е сходен делът на живеещите в помещения, предоставени от властите (съответно 30 за Германия, най-високият резултат в Европа, и 21 на сто за Италия); в хотели и апартаменти като тези на платформата Airbnb в Германия са едва 9%, в Италия – 13%. Последното число представлява и средният дял за ЕС.

В България е и най-малък делът на настанените в частен дом (със или без семейството домакин): едва 42%, при 48% за Унгария, 50 – за Италия, 72% – за Румъния, 66% – за Естония и Полша. Средното за ЕС е 58%.

Въпреки коментарите в социалните мрежи за издържката на украинци България е сред държавите с по-висок дял на респонденти, заявили, че си плащат изцяло или частично настаняването – 64%, при средно 59 на сто за десетте страни.

Къде живеят основно украинците: частен апартамент или къща; апартамент или къща, предоставени от държавата; лагер или убежище; друго; не знам или предпочитам да не казвам
Къде живеят основно украинците: частен апартамент или къща; апартамент или къща, предоставени от държавата; лагер или убежище; друго; не знам или предпочитам да не казвам

Достъп до помощ

Същевременно достъпът до здравни услуги – или най-малкото информацията за него – изглежда проблем в България на фона на средния европейски показател.

Най-малко са потърсилите и получили медицинска помощ украинци в България според отговорите на респондентите – едва 16%, при средно 23 на сто (почти всички без България, но и без Естония, с 30%, са много близо до тази средна стойност). България обаче е със сравнително малък дял (4%) на потърсили, но неполучили медицинска помощ – спрямо 7% в Италия (и средно за ЕС), 8% в Германия, 11% в Чехия, 12% в Испания.

Въпросът към респондентите дали са подлагани на несправедливо отношение в страната: Никога; рядко; често; винаги; не знам или предпочитам да не казвам.
Въпросът към респондентите дали са подлагани на несправедливо отношение в страната: Никога; рядко; често; винаги; не знам или предпочитам да не казвам.

България е с втория най-нисък (след Естония) процент на респонденти, които смятат трудности с езика за проблем в достъпа до медицинска помощ, но и с най-високия (11%, при 10% за следващата, Чехия) на украинци, посочили като трудност „несправедливо отношение“, защото респондентът е чужденец. Езикът, липсата на информация с кого да се свършат и на здравни осигуровки са дадените от най-много респонденти в България отговор, заедно с „не мога да си позволя“.

„Аз и съпругът ми с увреждания живеем в малко градче на брега на морето. Тук няма лечебно заведение, най-близката болница е много далеч и не знаем къде и към кого можем да се обърнем, за да получим медицинска помощ“, цитирана е в проучването жена на 70-годишна възраст, намираща се в България, за която не се дават повече подробности.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече